Artiklar

RAM skapar unik möjlighet för publicister och annonsörer att i realtid följa kampanjer nedbrutet på varje annonsyta

PRESSRELEASE |  Februari 14 , 2017

RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media med världens största referensdatabas inom kommunikation, har utvecklat sin digitala annonsmätning med nya unika funktioner som ökar annonsörernas möjligheter att nå sina kampanjmålsättningar.
Genom de nya funktionerna kan man optimera kampanjen i realtid utifrån räckvidd, frekvens och demografi, nedbrutet på alla de annonsytor hos publicisten som används i kampanjen.

Med lanseringen av dessa nya unika funktioner möjliggörs för publicisten att maximera annonsörers möjlighet att nå sin mediemålsättning genom att;

• Förstå och i realtid följa hur räckvidd och frekvens skapas via olika annonsplaceringar
• Kvittera eller justera målgruppsurval som gjorts programmatiskt eller manuellt
• Möjlighet att snabbt optimera kampanjen under pågående period efter realtidsresultat

”Genom dessa nya funktioner som RAM har lanserat förflyttar vi publicistens precision att på ett effektivt sätt nå kundens slutgiltiga mål med sin köpta kommunikation. Detta medför även att publicisten kan optimera sitt tittarlager på ett mer effektivt sätt genom en ökad förståelse kring sin pågående annonsleverans och i mån av tillgång sälja ytan t ex programmatisk för att öka sina intäkter” säger Björn Engvall – COO, RAM Group

inviso urls

Genom hela RAMs digitala portfölj förflyttas publicisten närmare annonsören i skapandet av en kommunikationsplan. Genom publikmätningar av olika annonspaket och olika annonsytor kvalificeras och optimeras sajter och publik för att effektivt nå kundens mediemålsättning. Genom efterföljande annonsmätningar kvalitetssäkras att den relevanta målgruppen har nåtts av rätt budskap i rätt tid, allt för att öka annonsörens försäljning och/eller skapa ökad varumärkeskännedom.
”För att en annonsör ska nå sina målsättningar så måste man arbeta både med individbaserad räckvidd och rätt målgruppstillhörighet i en kombination. Vissa av de exponerade individerna är aktiva i köpcykeln, andra ändrar sin köpcykel baserat på kampanjbudskapet och long tail-kunder skapas genom ökad varumärkeskännedom inför deras nästa köp. Det är här RAM kommer in med sina unika digitala annonsmätningar och ger marknadens bästa och mest relevanta verktyg för att arbeta i realtid med kampanjer. RAM bevisar annonseffekter både på kort och lång sikt” avslutar Björn Engvall, COO RAM Group

RAM skapar ett ekosystem från medieplanering genom annonsoptimering till annonseffekt med hjälp av Sveriges största nationella panel, som idag består av 530 000 svenskar. RAMs nya annonsfunktioner finns tillgängligt omgående för publicister och mediebyråer i 70+ länder och med en global panel som består av över 20 miljoner panelister.. 

För mer information kontakta Björn Engvall

Kontakta:
Björn Engvall, COO RAM Group
Telephone: +46 (0)70-311 74 30
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

RAM räknar ut när reklamen ökar annonsörens intäkt med ett nytt ROMI-verktyg

PRESSMEDDELANDE | 20 Januari, 2017

RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media och med
världens största referensdatabas inom kommunikation, lanserar nu en
förenklad ROMI-kalkylator som gör det möjligt att analysera både break-even
och beräkna det ekonomiska resultatet av en annonskampanj.
Det är alltid mer eller mindre komplicerat att analysera, rapportera och relatera
effektmätningar av reklam, det är många rörliga delar som skall förstås i kommunikation.

ROMI (Return on marketing investments) som begrepp är ibland omdiskuterat men för framförallt utbudsannonsering är det både trovärdigt och affärsmässigt relevant. Med hjälp av underlag från RAMs enskilda mätningar av reklam ges möjligheten att både diskutera och simulera de resultat som verkar rimliga och möjliga av kampanjerna.

”Tidigare har det varit svårt att förstå, analysera och kalkylera de ekonomiska effekterna av reklamkampanjer. Nu ändrar vi på det genom att ge ett verktyg till annonssäljare och annonsörer att arbeta tillsammans i för att förstå reklamens påverkan på intäktssidan” säger RAMs analyschef Staffan Hultén.

Reklam som inriktar sig på varumärkesbyggande har ett syfte att ge en långsiktig effekt och bör mätas med målsättningen att se hur varumärket över tid förflyttas i människors medvetande. Utbudsannonsering däremot är vidtagen för att ge kortsiktiga ekonomiska effekter. RAMs ROMI-kalkyl är framtagen just för detta ändamål.

Utgångspunkten för kalkylen är de uppmäta reklameffekter en annons eller kampanj får i varje enskilt fall. Frågan om köpavsikter visar antalet potentiella kunder som kampanjen genererat – dock är den siffran ofta överskattad, i liten eller stor omfattning.  Två uppgifter till måste ges som input i kalkylen; kampanjens kostnad och vinst/bidrag per kund. 

romi1sv

Verktyget räknar automatiskt ut den potentiella totala vinsten, i detta exempel är det 847 600 kronor. 6 880 personer som ger 145 kronor i vinst/marginal per person minus kampanjinvesteringen på 150 000 kronor. Kalkylen talar också om att om bara 15 %, eller 1030 personer, av möjliga 6880 personer har svarat sanningsenligt har kampanjen l nått break-even.

romi2sv

I kalkylverktyget kan flera simuleringar ske. Kampanjkostnaden kan varieras, vinst/bidrag per kund kan ändras och antagandet om antalet kunder kan förändras från maxläget till valfritt antal baserat på rimlighet. Kalkylen räkas om efter ändringar och nya vinst eller förlustsiffror tas fram.

”Med hjälp av kalkylatorn har RAM skapat både en intressant ekonomisk analys och en simuleringsmöjlighet. Mediesäljare och annonsörer har allt att vinna på denna ekonomiska kalkyl som visar både potential, break-even och en känslighetsanalys” kommenterar Staffan Hultén

”Innovation är ett viktigt arbete inom RAM och att kontinuerligt utveckla och förbättra RAM-mätningarna för underlätta det dagliga försäljningsarbetet hos mediahus och försäljningsorganisationer. Lanseringen av ROMI-kalkylatorn kommer att knyta säljare och annonsköpare närmare varandra i det arbetet”, avslutar Staffan Hultén.

För mer information kontakta:
Staffan Hultén, CAO RAM Group
Telephone: +46 (0)703 249193
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

RAM lanserar ett kampanjindex som visar reklameffektens verkliga arbete

PRESSMEDDELANDE | 19 Januari, 2017

RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media och med
världens största referensdatabas inom kommunikation, lanserar nu en ny typ
av resultatrapport som sätter fokus på annonsens effektivitet och
grundläggande uppgifter: att skapa handling och förstärka varumärket.
En ny KPI som både förenklar och fördjupar.

Det är alltid mer eller mindre komplicerat att analysera, rapportera och relatera
effektmätningar av reklam, det är många rörliga delar som skall förstås i kommunikation.

”Med hjälp av denna utveckling av KPI och grafer vill vi förenkla och sätta ljus på reklamens
grundstenar; förmågan att förstärka varumärket och förmågan att skapa handlingskraft.
Den totala effektiviteten är en kombination av dessa båda” säger RAMs analyschef Staffan Hultén

Utgångspunkten för dessa index är de effektresultat en annons eller kampanj erhåller i en
RAM mätning. De sätts i relation till samtliga mätningar i samma bransch, där den mittersta
mätningen erhåller Index 100, både för alla hopvägda imagefrågor och för alla ”action”-frågor.
Det går nu mycket enklare att förstå annonsernas styrkor och svagheter. Syftet med
rapporten är att säljare och kunder snabbt ska kunna dra nytta av mätningarna och inleda en
diskussion om hur samarbetet måste fortskrida.

kpi1sv 

En viktig del i rapporten, som ökar användbarheten och förståelsen, är möjligheten att hämta
upp klickbara tumnaglar på de ”bästa” exemplen från mediets egen databas för den valda
branschen, dvs. bäst index med tanke på Total Index, Image och Action. Detta blir ett starkt
underlag för annonssäljaren för att prata om hur kommunikationen kan utvecklas, vikten av
annonsmiljö och diskussionen om fortsatt samarbete för att nå kundens målsättningar genom
köpt annonsutrymme.

kpiads


”Med denna rapport har RAM skapat både en förbättrad analys och en bättre pedagogik”
kommenterar Staffan Hultén.

Ett viktigt arbete för RAM är att se till att mätningarna är lätta att använda i det dagliga sälj-
och analysarbetet hos mediehus och konsulter. Tydlighet mot annonsören är det viktigaste
verktyget en säljare kan ha.

För mer information kontakta:
Staffan Hultén, CAO RAM Group
Telephone: +46 (0)703 249193
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

RAM sätter standarden för att mäta Content Marketing Digitalt och i Print – och skapar en integrerad egen skräddarsydd databas för content marketing benchmark.

RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media och ägare av världens största referensdatabas inom kommunikation, släpper nu ett specialanpassat mätverktyg som möjliggör effektmätningar av content marketing genomförda i mobiler, på surfplattor, på webb och i print.

Det finns idag ett allt större behov av att kunna mäta och benchmarka all typ av content marketing – både i Print och Online. Utvecklingen går snabbt och det blir allt viktigare att kunna verifiera, värdera och utveckla native- och content marketing-tjänsterna. RAM har tagit fram ett skräddarsytt mätverktyg för att kunna utvärdera kvaliteten och värdet av Content Marketing.
Det finns ett stort och växande intresse för innehållsmarknadsföring bland annonsörer och media. Området växer och utvecklas och lockar till sig en allt större andel av reklambudgeten, men den stora frågan är ju den kort- och långsiktiga effekten.

Är innehållsmarknadsföringens unika effekter så goda som vi hoppas och hur framgångsrika blir de i kombination med andra kanaler och andra kommersiella inslag i en mediakampanj? Utmaningen består i att förstå innehållsmarknadsföringens goda effekter och dess naturliga plats i mediemixen.

Undersökningsverktyget är en hybrid mellan att mäta innehållskvalitet – redaktionell kvalitet - och kommersiell kvalitet. Det är ju viktigt vid utvärdering av Content Marketing att kunna mäta både ”annonseffekter” och ”innehållskvalitet”.
Mätverktyget innehåller en frågebank där man valfritt väljer ut de frågor man anser vara relevanta vid mättillfället, endast frågor om observation av innehållet och noggrannhet är obligatoriska. För att verkligen kunna utnyttja kraften i Content Marketing krävs en regelbunden uppföljning av kampanjer. Resultaten presenteras i tydliga klara rapporter med nyckeltal, jämförelser och möjligheter att skärskåda resultaten på alla i systemet giltiga variabler.

RAM Content Marketing Panorama


Färgkodningen från RAMs annonsmätningar är intakt för de kommersiella frågorna, för jämförelsens skull – medan de innehållsmässiga frågorna redovisas i lila.

I RAMS databas Rametrics kan kunder vrida och vända på samtliga mätningar och parametrar som finns lagrade men också använda sig av de förspecificerade nyckelrapporter, detta gäller även alla mätta Content Marketing-kampanjer som enkelt kan analyseras i nyckelrapporterna.

Att få en förståelse för hur alla medier fungerar som kommunikationsbärare av reklam och innehåll är en förutsättning för att klara dagens hårda medieklimat. Framförallt med den pågående digitala transformationen och den ökande konkurrens om annonsintäkterna som finns.

För ytterligare information var vänlig och kontakta Staffan Hultén

Presskontakt:
Staffan Hultén
Telefon: +46 (0) 703 249193
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

About RAM - Research and Analysis of Media
With over 1 000 clients in 18 countries RAM, Research and Analysis of Media AB, is one of the worlds leading media research companies. RAM provides the industry with pioneering statistics of how ads, articles and other media communication are consumed and understood for both print and digital media.
Today RAM has the worlds largest reference database of communication consisting of over 70 million interviews with media consumers. RAM provides unique and strategic solutions with relevant insights to help increase media companies revenue, grow their audience and give them a clear understanding of the markets in which they operate, whether local, national or international.
Headquartered in Stockholm, Sweden, RAM has offices in EMEA, North America
RAM with partners reach over 20 million people in 70+ countries.
Learn more, please visit www.rampanel.com

RAM lanserar Rametrics 2.0, ett banbrytande Big data-verktyg

      RAM, ett  ledande undersökningsföretag inom media med världens största referensdatabas inom kommunikation, släpper nu ett nydanande Big Data-verktyg som möjliggör snabba sökningar i världens största effektdatabas om annonser, artiklar och content marketing genomförda i mobiler, på surfplattor, på webb, i TV, i radio och i print.

I över 15 år har RAM tillsammans med sina över 1000 kunder i 18 länder byggt en databas som är unik i mediabranschen. Totalt över 70 miljoner individuella intervjuer med mer än 1 000 000 panelister är genomförda. Alla panelister är segmenterade efter mer än 40 demografiska variabler och varje effektmätning lagras med en stor mängd metadata om kanalen och innehållet som mäts. Varje RAMkund har tillgång till hela sina ”egen” partition i databasen men kan också jämföra sig med referensdatabasen bestående av samtliga kunders mätningar, world wide.

Med Rametrics kan kunder vrida och vända på samtliga parametrar som finns lagrade men också använda sig av de förspecificerade nyckelrapporterna som tagits fram och utvecklats i samråd med mediehus över hela världen.

Att få en förståelse för hur sina egna medier fungerar som kommunikationsbärare av reklam och innehåll är en förutsättning för att klara dagens hårda mediaklimat. Framförallt med den pågående digitala transformationen och den ökande konkurrens om annonsintäkterna som finns. Svaren på vad konsumenter efterfrågar och uppskattar både i innehåll och i distributionssätt finns i databasen om kunden på ett strukturerat sätt har ställt frågor till sin panel. Med Rametrics blir åtkomsten till dessa data enkel, flexibel och handfast. 

        press1 crpress2 cr

Svaren på hur en annons, en artikel eller content marketing skall vara utformad, var den skall vara placerad och mot vilken målgrupp den skall vara riktad finns enkelt tillgängliga i Rametrics. Få en grafisk bild över de bästa och de sämsta inom varje bransch och dra lärdomar om vilka av dina konsumenter som reagerar på vilket material. Med Rametrics kan RAMkunder med en knapptryckning skapa färdiga beslutsunderlag för sina annonsörer, sina redaktioner och sina upplage- och säljorganisationer.

”Med Rametrics 2.0 har vi skapat ett verktyg som matchar vår unika databas och som bekräftar både för oss själva men framförallt för våra kunder att vår metod för att skapa underlag till intelligenta och informerade beslut är ojämförbara på marknaden, säger Staffan Hultén, grundare och metodansvarig för RAM”

”För kunder som ännu inte tecknat sig för en licens väntar en stor möjlighet och lättillgänglig kunskapsdatabank som kommer att öka kundens förståelse för vad som driver engagemang, lojalitet, varumärke och försäljningsaktivitet. Tillsammans med de stora möjligheterna för multimediala mätningar och helt unika digitala trafik- och effektmätningar har RAM genom Rametrics 2.0 skapat en helhet som enligt oss är bäst i klassen. Ingen annan leverantör av information om mediaeffekter är i närheten av att kunna mäta sig med RAM, avslutar Staffan Hultén”          

För att beställa din egen licens av Rametrics kontakta din kundsupport. För mer information ring eller maila till Staffan Hultén på telefon: +46703249193, mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ,

About RAM - Research and Analysis of Media
With over 1 000 clients in 18 countries RAM, Research and Analysis of Media AB, is one of the worlds leading media research companies. RAM provides the industry with pioneering statistics of how ads, articles and other media communication are consumed and understood for both print and digital media.

Today RAM has the worlds largest reference database of communication consisting of over 70 million interviews with media consumers. RAM provides unique and strategic solutions with relevant insights to help increase media companies revenue, grow their audience and give them a clear understanding of the markets in which they operate, whether local, national or international.

Headquartered in Stockholm, Sweden, RAM has offices in EMEA, North America
RAM with partners reach over 20 million people in 70+ countries.
Learn more, please visit www.rampanel.com